Sytém vypravování autobusů Dopravního podniku
hlavního města Prahy, a.s. v provozovnách
.

  

Konkrétní údaje o počtu a typu služeb, které jsou dané provozovně přiděleny, tvoří základ pro sestavení dlouhodobějšího plánu pravidelného vypravování autobusů na linky Pražské integrované dopravy. Na bázi těchto podkladů jsou vedením jednotky Provoz Autobusy (dříve provozní úsek) příslušné provozovny vytvářeny tzv. turnusy (slangově označovány také výrazem „diagramy“, „úseky“ nebo „kolony“), v nichž jsou uvedeny jednotlivé služby ve všech provozních obdobích (od pondělí do neděle).

 

1. Typy služeb
1.A. Nejvíce zastoupené

1. tůrák (T) = ranní a odpolední směna, při které se dva řidiči na lince cca uprostřed výkonu střídají (na lince číslo 291 je zavedeno tzv. dvojí střídání, jedno pořadí obsluhují tři řidiči)

2. šejdr (Š) = dělená směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do ranní a odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den)

3. celodenní (CD) = směna jednoho řidiče v časovém rozmezí cca 7.00 až 17.00 hodin

4. ranní zatahovák (Z) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do ranní dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den)

5. odpolední vyjížďák (V) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den)

1.B. Méně zastoupené
6. Ranní (R) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do ranního období a dopoledního sedla
7. Odpolední (O) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do odpoledního a večerního období
8. Noční (N) = směna jednoho řidiče na denní lince s přejezdem na noční v časovém rozmezí cca 21.00 až 4.00 hod. (označení pořadím 51. a výše)

V současné době jsou z hlediska přejezdů realizovány tři podtypy této služby:

8.1 noční – výjezd z provozovny na denní linku (cca ve 21.00 hodin) s přejezdem na noční (jeden řidič)

8.2 odpolední vyjížďák + noční – výjezd z provozovny na denní linku (do odpolední dopravní špičky), cca ve 21.00 střídání řidičů, „noční“ řidič pokračuje na denní lince s přejezdem na noční (dva řidiči; charakteristické pro pracovní den)

8.3 celodenní služba + noční – výjezd z provozovny na denní linku (později ráno), cca v 19.00 střídání řidičů, „noční“ řidič pokračuje na denní lince s přejezdem na noční (dva řidiči; charakteristické pro sobotu a neděli)

9. denní pendl – většinou celodenní služba zajišťující přepravu zaměstnanců Dopravního podniku ze špatně dopravně dostupných provozoven. Kratší (necelodenní) výkon může být připojen i k výkonu na pravidelné lince.

10. noční služební vůz – noční směna jednoho řidiče zajišťující přepravu zaměstnanců Dopravního podniku v časovém rozmezí cca 0.05 až 5.30 hod. Trasa a přesná doba rozvozu zaměstnanců není narozdíl od svozu přesně stanovena. Zpravidla v pracovní dny je k této službě „připojen“ výkon ranního zatahováku na pravidelné lince.


Přímo na provozovnách se mohou ze samostatných služeb vytvářet i větší celky. Například spojením služby ranního zatahováku a odpoledního vyjížďáku (různých linek) vzniká pro jednoho řidič
e šejdrová služba, atp.


2. Turnusy
Drtivá většina pravidelných výkonů je zapracována do výše zmíněných turnusů. Jejich struktura, velikost a počet nejsou v jednotlivých provozovnách pevně stanoveny. Při jejich plánování se vychází především z typů služeb, ze složení vozového parku autobusů, ale i ze zvyklostí vedoucích pracovníků. V příslušné provozovně jsou po vzájemné dohodě s vedením jednotky Správa vozidel Autobusy (dříve technický úsek) do připravených turnusů vkládány, resp. aktualizovány jednotlivé čety řidičů a jejich přidělené autobusy. Každý řidič je začleněn do určitého turnusu.

Většina turnusů obsahuje také typ služby „záloha“, při které řidič dopředu nemá konkrétní výkon na lince naplánován, ale je mu operativně přidělen. V tomto případě nahrazuje pracovní neschopnost jiného řidiče, který se do zaměstnání nemůže z různých důvodů dostavit - například kvůli nemoci, dovolené, pozdnímu příchodu do zaměstnání, atp.


2.A. Dělení turnusů podle základních typů služeb
Podle základních typů služeb se sestavují výše zmíněné turnusy, které se podle typů služeb dělí na tůrové, šejdrové a osobní. Typy služeb nejsou v jednotlivých turnusech striktně dodržovány. Například tůrové turnusy běžně obsahují šejdrové služby a ve velmi malém měřítku jsou naopak do některých šejdrových turnusů zejména o víkendu začleněny tůrové, případně celodenní služby. Do tůrových a šejdrových turnusů jsou samozřejmě začleněny i další typy služeb. Samostatnou skupinu tvoří turnusy osobní.

Dělí se na mnoho podskupin, například na turnusy služeb nočních linek, nočních služebních vozů, řidičů jezdících z různých důvodů stálé pořadí téže linky nebo stálý typ služby na různých linkách, řidičů jezdících pouze linky z tzv. zálohy (viz výše), řidičů v důchodu, nově zařazených řidičů nebo řidičů dlouhodobě nemocných.


2.B. Dělení turnusů podle typů autobusů
Z tohoto hlediska se turnusy dělí na například na turnusy obsahující služby na „kloubových, nízkopodlažních nebo příměstských linkách“. V daném turnusu nejsou vyloučeny kombinace služeb pro různé typy autobusů. To znamená, že „kloubový turnus“ může obsahovat výkon na lince zajišťované standardními autobusy, nebo „turnus příměstských linek“ může obsahovat výkon, pro který není nutné využití pokladny, atp.


2.C. Příklady nejčastěji používaných typů turnusů:

Tůrový - standardní autobusy

Tůrový - standardní autobusy vybavené pokladnami
 (příměstské linky řady "300")

Tůrový - standardní nízkopodlažní autobusy

Tůrový - kloubové autobusy

Tůrový - kloubové nízkopodlažní autobusy

Tůrový - stálý typ služby, např. ranní část tůráku (zpravidla bez autobusů), lze vykazovat i v osobním turnusu

Tůrový - stálý typ služby "záloha" (zpravidla bez autobusů), lze vykazovat i v osobním turnusu
Šejdrový - standardní autobusy

Šejdrový - standardní autobusy s pokladnami (příměstské linky řady "300")

Šejdrový - standardní nízkopodlažní autobusy

Šejdrový - kloubové autobusy

Šejdrový - kloubové nízkopodlažní autobusy

Šejdrový - stálý typ služby, lze vykazovat i v osobním turnusu

Šejdrový - stálý typ služby "záloha" (zpravidla bez autobusů), lze vykazovat i v osobním turnusu

Osobní - standardní autobusy - noční linky
Osobní - standardní autobus - služební vůz
Osobní - standardní + kloubové autobusy - noční linky

Osobní - kloubové autobusy - noční linky
Osobní - nově zařazení řidiči (zpravidla bez autobusů)
Osobní - řidiči v důchodu (zpravidla bez autobusů)

Osobní - dlouhodobě nemocní řidiči (bez autobusů)


3. Vztah mezi turnusy a rozpisy služeb pro jednotlivé dny

Na každý den jsou z turnusů pro řidiče a autobusy sestavovány konkrétní rozpisy služeb, které jsou na základě softwarového vybavení automaticky generovány. Rozpisy však musí být průběžně korigovány podle aktuálního stavu řidičů schopných výkonu služby a podle provozních autobusů. Zaměstnanci jednotky Provoz Autobusy musí zajistit náhradu nepřítomných řidičů, kteří měli plánovaný výkon absolvovat. Pro tento účel jsou využíváni řidiči, kteří mají na tento den naplánovanou zálohu. Větší část řidičů cca tři dny dopředu ví, kterou službu „ze zálohy“ dostane (za nemocné řidiče, řidiče na dovolené, atp.). Menší část řidičů však musí být fyzicky přítomna v dohodnutém čase (zejména ráno a odpoledne) ve výpravně provozovny, případně na jiném dohodnutém místě (stanoviště traťového dispečera na vybraných autobusových obratištích) bez předem definovaného výkonu. Zde jsou připraveni operativně nahradit službu řidiče, který se z různých důvodů nedostavil (pozdní příchod, neohlášené nedostavení se do služby, atp.). Řidičům jsou ze zálohy často přiděleny služby bez ohledu na turnus, do kterého jsou zařazeni.

Zaměstnanci jednotky Správa vozidel Autobusy musí podobným způsobem zajistit náhradu nefunkčních autobusů. V příslušné provozovně jsou nad rámec pravidelného vypravení vždy připraveny provozuschopné autobusy, které podle svého turnusu nemají na tento den plánován žádný výkon (jejich řidiči mají volno, dopředu nevypsanou zálohu, atp.). Jsou využívány při výpadku autobusů, které měly danou službu podle svého turnusu absolvovat. Podobně jako řidiči „na záloze“ jsou vypraveny plánovaně (například za autobusy na pravidelné údržbě nebo na větší opravě, atp.) nebo operativně (například za autobusy s poruchou zjištěnou před výjezdem, na lince, po dopravní nehodě, atp.)
Před rokem 1990 byla kvůli nedostatku řidičů část autobusů trvale záložních. V současné době je jejich většina zařazena do turnusů a určitý počet řidičů nemá autobus přidělen vůbec. V tomto případě je také výkon v předstihu obsazen jiným „volným“ autobusem.

Celý systém samozřejmě podle definovaných parametrů kontroluje pracovní hodiny řidičů i najeté kilometry autobusů tak, aby byl dodržen Zákoník práce a plánované prohlídky a opravy autobusů.

 

© CITYBUS